I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je Nikol Ponerová, IČ : 03610624 se sídlem Maiselova 41/21, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku u Úřadu městské části Praha 1 – Josefov (dále jen: “správce”).

2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

 • adresa: Maiselova 41/21, 110 00 Praha 1
 • e-mail: nikol@ponerova.cz
 • telefon: +420737602360


3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyřízení vaší objednávky:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • Poštovní adresa
 • telefon


2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje

 

III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění zákonných povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění zákonných povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v případě, že nebylo objednáno žádné zboží nebo služba.


2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při podání objednávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany správce splnit,
 • plnění zákonných povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity.

3. Správce provádí automatické individuální rozhodování ve smyslu článku 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělili výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 

1. Správce ukládá osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).


2. Po uplynutí doby uložení osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)


1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • účast na dodávkách zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 • poskytování služeb provozu e-shopu (WooCommerce) a dalších služeb v souvislosti s provozem e-shopu,
 • poskytování marketingových služeb
 • účetní.


2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Zpracovatelé osobních údajů


1. Zpracování osobních údajů provádí správce, ale osobní údaje pro něj mohou zpracovávat i následující zpracovatelé:

 • Poskytovatel poštovních služeb,
 • nebo jiného poskytovatele softwaru pro zpracování služeb a aplikací, který však správce v současné době nepoužívá.

 

VII. Vaše práva


1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo

 • právo na přístup k vašim osobním údajům podle článku 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR nebo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mailovou adresu správce uvedenou v článku III těchto podmínek.

 

2. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, nebo se obrátit na soud.

 

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

2. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámili s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.