Jít na obsah

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 14 dní.
  • od data převzetí zboží,
  • od data převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodávka několika částí,
  • od data převzetí první dodávky zboží, pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy.
  • poskytování služeb, pokud byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy informoval kupujícího, že v takovém případě nemá právo od smlouvy odstoupit,
  • na dodání zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu bez ohledu na vůli prodávajícího a které mohou nastat během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávkách alkoholických nápojů, které lze dodat až po třiceti dnech a jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • o dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodání zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodání zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení jejich původního obalu,
  • doručování novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na fyzickém nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy informoval kupujícího, že v takovém případě nemá právo odstoupit od smlouvy,
  • v ostatních případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, musí kupující zaslat prohlášení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytnutý prodávajícím. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující informovat prodávajícího o svém odstoupení od této smlouvy na adrese Atelier PONER, Maiselova 41/21,111 00 Praha 1 nebo na e-mailové adrese poner@ponerofficial.com. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit zboží prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu jiným způsobem pouze tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Pokud si kupující zvolil jiný způsob dodání zboží, než je nejlevnější způsob nabízený prodávajícím, prodávající vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.